ציטה ישראל


תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "ציטה ישראל"

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (אינטרנט, אינטרנט
סלולרי,SMS )כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה
בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך
לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן.
מיועד גם לנשים.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ניתוחים, תכנים,
הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר.
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.
לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים
מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע,
מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים,
פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצט בו הנך נמצא.
speedcheetah.co.il ו/או מי מטעמה (להלן: החברה) רשאית לסרב לפרסם
תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או
בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה
בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על
המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש
וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי
בשל שימוש בתכנים אלו.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום,
קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא
קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של
החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים
אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר
ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי
הניתן על ידי מומחים (משפטנים). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית
התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית
לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי
כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית
לפעולותיך ותוצאותיהן.
השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת
החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות
השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש,
איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך
הבלעדית והמלאה.
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של
השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך
כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא
הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה,
נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת
אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא
אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך
עקב כך.
החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא
אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום
שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית
באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי
נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר,
וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא
תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד
במי מתנאי הסכם זה.

אתה תשפה את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח,
תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט -
עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה
מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל
ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור
תל-אביב יפו.
Back
כתובת האייפי שלך 3.236.107.249
Copyright © 2022 ציטה ישראל. Powered by Zen Cart